unicef

stránka školy
zš sibírska

Získajte Firefox!
O projekte
   Výzva na predkladanie ponúk
  Základná škola Sibírska 42, Prešov v rámci implementácie projektu Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom financovaného zo zdrojov EÚ pre potreby realizácie troch jazykových sústredení, počas ktorých sa účastníci sústredenia zoznamujú s kultúrnymi a historickými miestami Slovenska, vzdelávajú v oblasti anglického jazyka a matematiky s využitím informačno-komunikačných technológií zadáva VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK NA UBYTOVANIE A STRAVOVANIE účastníkov jazykových sústredení v lokalitách: Prievidza – Bojnice, Košice a okolie, Spišská Nová Ves a okolie. Výzvu si môžete stiahnuť tu

   Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom
 • Cieľ projektu: Zvyšovať motiváciu učiť sa cudzie jazyky a posilniť jazykové kompetencie pre potreby celoživotného vzdelávania, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

 • Špecifické ciele:
  Inovovať a rozširovať metódy, formy a prostriedky pre vyučovanie cudzieho jazyka a matematiky s využitím IKT.
 • Aplikovať nové formy a metodické postupy implementáciou metódy CLIL do vyučovania s dôrazom na využitie IKT.

  Posilňovať jazykové zručnosti žiakov za pomoci netradičných a inovatívnych metód, foriem a postupov práce v rámci workshopov a sústredení.

   Charakteristika projektu
 • Operačný program: VZDELÁVANIE
 • Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond a štátny rozpočet SR
 • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 • Poskytovateľ: Ministerstvo školstva SR, Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy
 • Názov projektu: Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom
 • Druh projektu: Dopytovo orientovaný